Nuotekos

UAB „Zarasų vandenys“ eksploatuoja Zarasų ir Dusetų miestų (Užtiltės k. nuotekų sistema prijungta prie Dusetų m.), Salako mstl., Suvieko, Degučių, Imbrado, Štadvilių gyvenviečių nuotekų valyklas. Nuotekų tinklus sudaro 80,8 km ilgio vamzdynas bei 31 perpumpavimo stotys. Bendrovės nuotekų surinkimo sistemomis naudojasi 5574 gyventojų ir 199 įmonių. Zarasų, Dusetų m., Salako mstl. bei Suvieko k. nuotekų valyklos modernios, atitinka visus nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Kitos nuotekų valyklos yra technologiškai pasenusios, ateityje jas numatoma rekonstruoti.

Zarasų m. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija atlikta 2009 m. Rekonstruojant  valyklą buvo įdiegtas cheminis fosforo šalinimas, dumblo sausinimo įranga, nauja smėlio gaudyklė.

Dusetų m. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija atlikta 2011 m. Rekonstruojant  valyklą buvo sumontuotos grotos su smėliagaude, aerotankas su denitrifikacijos, aeracijos ir anaerobinėmis kameromis, dumblo tankintuvas, dumblo sausinimo aikštelė.

Salako mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija atlikta 2018 m. Rekonstruojant  valyklą įrengtos grotos su smėliagaude, aerotankas su aeracijos kameromis, dumblo rezervuaras.

Suvieko k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija atlikta 2020 m. Rekonstruojant  valyklą įrengtos grotos su smėliagaude, aerotankas su aeracijos kameromis, dumblo rezervuaras.

Zarasų, Dusetų m. bei  Salako mstl. valyklose per metus išvaloma apie 300,0 tūkst. m3 nuotekų, susidaro apie 30,0 t pagal s.m. nuotekų dumblo.

nuotekos1nuotekos2

 

Nuotekų surinkimas

Nuotekų kaupimo rezervuarai, septikai, turi būti įrengiami tik sandarūs ir  uždari. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimą, eksploatavimą ir kontrolę reglamentuoja tvarkos aprašas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18).

Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų kontaktai:

UAB „Zarasų vandenys“

(8 385) 51672, 8-620-62794

UAB „Zarasų komunalininkas“

(8 385) 52179

Gyventojus, kurie nuotekas surenka nuotekų kaupimo duobėse, prašome naudotis teisėtais nuotekų vežėjais!

 

Nuotekų užterštumo matavimo rezultatai:

Degučių kaimo nuotekų valykla;

Dusetų miesto nuotekų valykla;

Imbrado kaimo nuotekų valykla;

Salako mstl. nuotekų valykla;

Suvieko kaimo nuotekų valykla;

Zarasų miesto nuotekų valykla.