Džiugi žinia Zarasų miesto ir rajono gyventojams: baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas

 

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbų Magučių kaime sutartis Nr. 2017-S-6 pasirašyta 2017-03-03 su UAB „Irdaiva“, tačiau dėl pradėtos vykdyti bankroto procedūros, rangovas nebaigė vykdyti rangos darbų. Tad trūkstamiems darbams atlikti, 2020-02-25 buvo pasirašyta „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime“ sutartis Nr. 2020-S-06 su rangovu UAB „Panevėžio ryšių statyba“, kuri šiuo metu įgyvendinta. Pagal pasirašytą rangos sutartį Nr. 2020-S-06, rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ darbus pradėjo 2020 m. kovo 24 d, šiuo metu statybos darbai baigti ir  pradėti eksploatuoti naujai nutiesti nuotekų tinklai Magučių kaime. Centralizuota nuotekų sistema tapo prieinama Magučių k. gyventojams.

2017-04-26 pasirašyta „Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime“ Sutartis Nr. 2017-S-8 su UAB „Norus“. Pagal pasirašytą rangos sutartį Nr. 2017-S-8 , rangovas UAB „Norus“ darbus baigė 2019 metų birželio 3 dieną. Šiuo metu statybos darbai baigti ir pradėti eksploatuoti naujai nutiesti nuotekų tinklai Dimitriškių k. Zarasų r. centralizuota nuotekų sistema tapo prieinama Dimitriškių k. gyventojams. Gyventojams nuotekos tvarkomos surenkant ir  išvalant Zarasų miesto nuotekų valykloje.

2017 metų kovo 31 dieną pasirašyta  „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra K. Donelaičio g. ir skg. Zarasų mieste; vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros g. dalyje, Zarasų mieste“ rangos darbų sutartis Nr. 2017-S-7 su UAB „Šiaulių plentas“. Pagal pasirašytą rangos sutartį Nr. 2017-S-7, rangovas UAB „Šiaulių plentas“ darbus pradėjo nuo gruodžio mėnesio. Šiuo metu statybos darbai baigti ir pradėti eksploatuoti naujai nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Zarasų mieste K. Donelaičio g. ir K. Donelaičio skg. bei Aušros g. dalyje. Centralizuota vandentiekio ir nuotekų sistema tapo prieinama minėtų gatvių Zarasų miesto gyventojams. Gyventojams sudaryta galimybė gauti tinkamos kokybės geriamąjį vandenį, paruoštą Zarasų miesto vandens gerinimo įrenginiuose, o nuotekos tvarkomos surenkant ir  išvalant Zarasų miesto nuotekų valykloje.

2017-02-07 pasirašyta „Salako miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai“ sutartis Nr. 2017-S-1 su UAB „Norus“. Salako miestelio nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti (našumas 20 m3/d). Rangovas UAB „Norus“ užbaigė darbus 2020 metais liepos 30 dieną. Taip pat dumblo transportavimui iš Salako nuotekų valymo įrenginių iki dumblo tvarkymo vietos buvo reikalinga asenizacinė priekaba, kuri įsigyta pagal sutartį Nr. 2016-S-13 iš tiekėjo UAB „Hidora“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama išspręsti buvusias problemas:

  • Magučių, Dimitriškių kaimuose ne visi gyventojai turėjo galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Magučių k. vandens tiekimo paslaugomis naudojosi 89 vartotojai, o nuotekų tinklų apskritai nebuvo. Dimitriškių kaime centralizuotas nuotekų surinkimas buvo tik pietrytinėje Dimitriškių dalyje.  Likusieji Dimitriškių ir visi Magučių gyventojai naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo-išgriebimo talpomis arba tvarkėsi kitais būdais.
  • Salako miestelyje nuotekų valymo įrenginiai buvo seni, bei nepakankamai gerai veikiantys. Esamoje nuotekų valykloje buvo likę nusodintuvai ir filtracijos laukai, iš kurių vienas buvo apaugęs medžiais ir kitais krūmais. Nuotekų valymo įrenginiai buvo morališkai ir techniškai pasenę, todėl neišvalė nuotekų iki teisės aktais reikalaujamų normų ir dydžių.
  • Zarasuose gyvenantys gyventojai turėjo centralizuotai tiekiamą vandenį, bet ne visi gyventojai turėjo galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Prie centralizuoto vandentiekio Zarasuose buvo prisijungę apie 92 proc. gyventojų, o prie centralizuotų nuotekų tinklo apie 86 proc. gyventojų. Likusieji gyventojai naudojosi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarkėsi kitais būdais.

Projekto įgyvendinimo metu nutiesta 1806 m naujų vandentiekio tinklų, 10 279 m naujų savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų, rekonstruoti  nuotekų valymo įrenginiai Salako miestelyje. Šiuo projektu  sudaryta galimybė prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 59 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos - 199 būstams.

Pasak gyventojų – geriamasis vanduo yra gero skonio. Vandens teikėjas imasi  visų pastangų, kad vanduo būtų tinkamas gerti, švarus ir atitiktų rekomenduojamas higienos normas, o pasak ekspertų tada ir vandens skonis yra geras.  Manoma, kad geras, kokybiškas vanduo yra ne tik sveikatos ir grožio šaltinis, bet ir labai svarbi maisto pramonės dedamoji dalis, todėl tiek projekto vykdytojai, tiek Zarasų miesto ir rajono gyventojai ir verslų vystytojai be galo džiaugiasi vandens ir  nuotekų tvarkymo kokybe. Prisijungimo sąlygas vandentiekio tiekimui ir nuotekų išleidimui yra išsiėmę 150 būstų savininkai, kuriems projekto įgyvendinimo metu  pastatytos vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos, iš jų jau 55 būstai įsirengė vandentiekio ir 106 būstai  ̶  nuotekų tinklus į savo nuosavybėje esančius žemės sklypus.

Įgyvendinamo projekto tikslas: „Suteikti galimybes Zarasų miesto bei rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Zarasų rajono savivaldybėje“ yra pasiekiamas keliais etapais: sudarant palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti Zarasų mieste ir rajone, užtikrinant ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį vandens tiekimą ir Zarasų miesto bei rajono gyventojams aktyviai jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, siekiant apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinti paviršinio ir požeminio vandens taršą, taip pat  prisidedant prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

Projekto įgyvendinimo galutinis terminas  yra 2021 m. lapkričio 21 d., tačiau jau dabar baigus statybos darbus, Zarasų miesto ir rajono  gyventojai gali  džiaugtis ne tik pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, bet ir jaustis prisidėję prie aplinkos apsaugos, jos būklės pagerinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame gyventojus būti aktyviems jungiantis prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai palankios sąlygos.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Minimi projektai yra svarbūs ne tik vietiniams gyventojams, bet visai valstybei, nes užtikrinant kokybiško ir sveiko gyvenimo sąlygas, galima inicijuoti tolesnį regionų ekonominio ir socialinio potencialo vystymą.

Projektui finansuoti skirta 1.229.361,68 Eur, iš jų 823.834,40 Eur yra finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 76.499,22 Eur Zarasų rajono savivaldybės lėšomis ir 329.028,06 Eur privačiomis lėšomis.