„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone", Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-037.

Projekto esmė, tikslai: Projektu buvo siekiama padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Dusetų-Padustėlio-Užtiltės aglomeracijoje.

Nurodytoje aglomeracijoje gyvena 2231 gyv., iš jų viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugos buvo prieinamos - 71% gyv., nuotekų tvarkymo - 40% gyv. Kadangi daugelis gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų, vartojo vandenį, kuris neatitinka higienos normų reikalavimų, nebuvo užtikrinamas tinkamas susidariusių nuotekų tvarkymas. Dusetų ir Užtiltės nuotekų tvarkymo sistemos buvo atskiros:

  1. Seni, dar tarybiniais metais pastatyti Dusetų miesto nuotekų valymo įrenginiai buvo prastos techninės būklės. Įranga morališkai pasenusi: buvo eksploatuojamos tik senos rankinės grotos, smėliagaudė neaeruojama, nubuvo tinkamo smėlio nusausinimo. Nuotekų valymo įrenginiai neatitiko minimalių ES reikalavimų. Nuotekos po valymo buvo išleidžiamos į vandens telkinį - Sartų ežerą, todėl būtina buvo numatyti azoto ir fosforo šalinimą iš nuotekų. Senuosiuose Dusetų nuotekų valymo įrenginiuose azotas ir fosforas nebuvo šalinamas.
  2. Užtiltės nuotekų valykla nors pagal išvalytų nuotekų debitą buvo didesnė už Dusetų nuotekų valyklą, tačiau jos technologinė įranga buvo labiau morališkai bei techniškai pasenusi, todėl buvo nuspęsta, kad aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu optimaliau rekonstruoti Dusetų nuotekų valyklą. Rekonstravus Dusetų nuotekų valyklą buvo uždaryti anksčiau veikiantys Užtiltės nuotekų valymo įrenginiai. Užtiltės nuotekas siurbliais perpumpuojamos į rekonstruotą Dusetų valyklą.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją - vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešai tiekiamų paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95% visų LR gyventojų, o surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė -100%.

Svarbiausi tikslai: ekonominių bei socialinių skirtumų tarp ES piliečių mažinimas, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra, siekiant didesnio prisijungusių gyventojų skaičiaus, taip pat vandens, ypač gruntinio, taršos mažinimas. Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Dusetų-Padustėlio-Užtiltės aglomeracijos gyventojams.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

Rangos sutartis

Dusetų miesto, Padustėlio ir Užtiltės kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra"

Pagal Projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone" 2009 m. spalio 12 d. pasirašyta rangos sutartis „Dusetų miesto, Padustėlio ir Užtiltės kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra".

Rangos sutartis pasirašyta tarp: Zarasų rajono savivaldybės administracijos (Perkančiosios organizacijos), UAB „Zarasų vandenys" (Užsakovo) ir UAB „Grundolita" (Darbus atlikusio  rangovo). Šios rangos sutarties vertė - 5 178 919,66 Lt.

Šiuo metu sutartis jau įvykdyta. Dusetose, Padustėlyje ir Užtiltėje nutiesti visi vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai. Iš viso - apie 8,04 km naujų nuotekų tinklų, apie 1,57 km naujų vandentiekio tinklų. Taip pat ES lėšomis pastatytos 6 naujos nuotekų siurblinės, atlikta vienos siurblinės renovacija.

Sutarties trukmė - 28 mėn. (15 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Darbų pradžia buvo paskelbta 2009 m. spalio 30 d. Darbų pabaiga  - 2011 m. vasario 01 d.

 

Rangos sutartis, Dusetų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Pagal Projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone" 2009 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta rangos sutartis „Dusetų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija".

Rangos sutartis pasirašyta tarp: Zarasų rajono savivaldybės administracijos (Perkančiosios organizacijos), UAB „Zarasų vandenys" (Užsakovo) ir UAB „Pireka" (Rangos darbus atlikusio rangovo). Šios Rangos sutarties vertė - 3 383 730,00 Lt.

Dusetų nuotekų valyklos rekonstrukcijos metu buvo numatyta: parengtinio valymo įrenginių rekonstrukcija, įrengiant automatizuotas mechanines grotas, biologinio valymo įrenginių rekonstrukcija, įrengiant dvi lygiagrečias technologines linijas, pritaikytas organinių teršalų bei biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) šalinimui iš nuotekų; naujų orapūčių ir kitos įrangos pastato statyba, perteklinio dumblo laikino saugojimo aikštelių rekonstrukcija, automatinį mėginių semtuvo, valytų nuotekų debito matavimo įrangos įrengimas; technologinių procesų valdymo automatizavimas.

Atlikus Dusetų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją mažiau teršiamas Sartų ežeras, į kurį išleidžiamos valytos nuotekos, kadangi išleidžiamų po valymo nuotekų kokybė atitinka LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 "Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

Sutarties trukmė - 28 mėn. (15 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Darbų pradžia buvo paskelbta 2009 m. spalio mėn. 12 d. Darbų pabaiga - 2011 m. birželio 07 d.

Kitos pasirašytos Projektą įgyvendinančios sutartys

2009 m. birželio mėn. 9 d. buvo pasirašyta Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 090609 tarp Užsakovo UAB „Zarasų vandenys" ir Paslaugų teikėjo UAB „Nacionalinių projektų rengimas" dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone" administravimo, viešinimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo.

2009 m. liepos mėn. 15 d. buvo pasirašyta Pirkimo sutartis Nr. 20090715-1 tarp Užsakovo - UAB „Zarasų vandenys" ir Paslaugų teikėjo - UAB „Nacionalinių projektų rengimas" dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone" statybų techninės priežiūros paslaugų teikimo.